KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych z dnia 01.02.2022 r.

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

§1. Informacje ogólne

[Administrator] Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Językowa Blue Pencil Marcin Wolańczuk, ul. Człuchowska 35A/130, 01-360 Warszawa, NIP: 922-285-94-43.

[Kontakt] Możesz skontaktować się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub w jakichkolwiek innych sprawach pod numerem telefonu: 667 681 655, adresem email: kontaktbiuro|bluepencil.pl| ||bluepencil.pl lub wysyłając pismo pocztą na podany wyżej adres. Możesz także przyjść do nas w godzinach pracy szkoły i skontaktować się z nami osobiście.

[Inspektor danych osobowych] Nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, dlatego w sprawach ochrony danych osobowych kontaktuj się bezpośrednio z Administratorem.

[Prawo sprzeciwu] Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, zawsze możesz złożyć sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Niezwłocznie po otrzymaniu Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

[Inne prawa] Masz prawo żądać od nas udostępnienia Ci Twoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli zażądasz sprostowania danych, będziemy musieli zweryfikować, czy nowo podane dane są prawidłowe. Żądanie usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody. Jeżeli przetwarzamy je na innej podstawie, prawo to nie zawsze będzie Ci przysługiwało. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej, w części Informacje szczegółowe dla poszczególnych grup osób.

[Odbiorcy danych] Staramy się nie podawać Twoich danych osobowych osobom trzecim, jednak niekiedy jest to niezbędne. Poniżej, w części „Informacje szczegółowe dla poszczególnych grup osób”, znajdziesz informacje o tym, komu przekazujemy Twoje dane osobowe.

[Cofnięcie zgody] Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zawsze możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Wystarczy, że w tym celu skontaktujesz się z nami – powyżej znajdziesz informacje jak to zrobić. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonywaliśmy na jej podstawie przed jej cofnięciem.

[Informacje] Aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na naszej stronie internetowej http://bluepencil.pl/polityka-prywatnosci/. Możesz także zwrócić się do nas o przekazanie Ci ich bezpośrednio. Staramy się udoskonalać nasze zasady ochrony danych osobowych oraz dostosowujmy się do ciągle zmieniających się wymogów prawa. Dlatego nasze zasady ochrony danych osobowych mogą ulec aktualizacji i weryfikacji.

§2. Informacje szczegółowe dla poszczególnych grup osób

2.1. Klienci

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania wiążącej nas umowy o nauczanie języka angielskiego oraz wykonywanie naszych praw wynikających z tej umowy.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które zostały podane w umowie, czyli Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, email i numer telefonu. Odrębnie możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku. Jeżeli to Ty masz być uczestnikiem zajęć nauczania języka angielskiego, zapoznaj się także z informacjami zawartymi w części „Słuchacze” (poniżej).

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Oznacza to, że przetwarzamy je dla wykonania zawartej z Tobą umowy oraz w celu dochodzenia naszych roszczeń związanych z umową. Podstawą prawną do przetwarzania Twojego wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Oznacza to, że przetwarzamy go wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od Ciebie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom i przedsiębiorstwom, dzięki którym prowadzimy naszą działalność gospodarczą. Chodzi o osoby zajmujące się sprawami księgowymi, prawnymi, kadrowymi oraz sprawami promocji naszej firmy. Odbiorcami danych mogą być także firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne dla organizacji naszej pracy. Ograniczamy przekazywanie im Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum. Zawsze wymagamy od naszych współpracowników zachowywania wysokich standardów ochrony danych osobowych, które im przekazujemy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy na czas obowiązywania umowy oraz przez dwa lata od jej zakończenia licząc do końca roku kalendarzowego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.

Cofnięcie zgody

Niestety nie możesz cofnąć zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku, jeżeli ją wcześniej od Ciebie otrzymaliśmy.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom w państwach trzecich.

 

2.2. Słuchacze

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy o nauczanie języka angielskiego.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy te dane osobowe, które zostały podane w umowie, czyli imię, nazwisko, email i numer telefonu. Możemy przetwarzać także dane niezbędne do zidentyfikowania Twojego poziomu znajomości języka angielskiego (np. wiek, uzyskane certyfikaty) oraz dane dotyczące Twojej edukacji (np. szkoła, klasa). Odrębnie możesz wyrazić zgodę lub osoba uprawniona do działania w Twoim imieniu mogła wyrazić zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Oznacza to, że przetwarzamy je dla wykonania umowy. lub w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową. Podstawą prawną do przetwarzania Twojego wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Oznacza to, że przetwarzamy go wyłącznie na podstawie Twojej zgody lub zgody osoby uprawnionej do działania w Twoim imieniu.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od Ciebie lub od klienta, czyli osoby, która zawarła z nami umowę o nauczanie Cię języka angielskiego.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom i przedsiębiorstwom, dzięki którym prowadzimy naszą działalność gospodarczą. Chodzi o osoby zajmujące się sprawami księgowymi, prawnymi, kadrowymi oraz sprawami promocji naszej firmy. Odbiorcami danych mogą być także firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne dla organizacji naszej pracy. Ograniczamy przekazywanie im Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum. Zawsze wymagamy od naszych współpracowników zachowywania wysokich standardów ochrony danych osobowych, które im przekazujemy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy na czas obowiązywania umowy oraz przez dwa lata od jej zakończenia licząc do końca roku kalendarzowego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.

Cofnięcie zgody

Niestety nie możesz cofnąć zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku, jeżeli ją wcześniej od Ciebie otrzymaliśmy.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom w państwach trzecich.

 

2.3. Osoby zainteresowane naszymi usługami

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia Ci informacji o naszych usługach oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które nam podałeś oraz Twoje dane kontaktowe. Zazwyczaj są to imię, nazwisko, email i numer telefonu. Mogą być to także dane umożliwiające nam dopasowanie oferty do Twojego poziomu znajomości języka angielskiego (np. wiek, ukończona edukacja, pozyskane certyfikaty).

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Oznacza to, że przetwarzamy je dla podjęcia działań, na Twoje żądanie, zmierzających do zawarcia umowy, a także na podstawie Twojej zgody.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od Ciebie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom i przedsiębiorstwom, dzięki którym prowadzimy naszą działalność gospodarczą. Chodzi o osoby zajmujące się sprawami księgowymi, prawnymi, kadrowymi oraz sprawami promocji naszej firmy. Odbiorcami danych mogą być także firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne dla organizacji naszej pracy. Ograniczamy przekazywanie im Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum. Zawsze wymagamy od naszych współpracowników zachowywania wysokich standardów ochrony danych osobowych, które im przekazujemy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy wyłącznie do dwóch lat.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne.

Cofnięcie zgody

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w sposób opisany wyżej, a niezwłocznie usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom w państwach trzecich.

2.4. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy o pracę.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które są wymagane prawem. Są to:

1. imię i nazwisko,

2. adres zamieszkania,

3. data urodzenia,

4. PESEL (jeżeli nie masz numeru PESEL, to będzie to numer i oznaczenie dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość),

5. dane kontaktowe, które nam podasz,

6. wykształcenie,

7. kwalifikacje zawodowe,

8. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

9. inne dane osobowe, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

10. dane osobowe Twoich dzieci i innych członków najbliższej rodziny, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez Ciebie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

11. numer rachunku płatniczego.

Możemy też przetwarzać inne dane, ale tylko jeżeli wyraziłeś na to zgodę:

12. wizerunek.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 22(1) Kodeksu pracy. Podstawą do przetwarzania danych, które otrzymaliśmy od Ciebie dobrowolnie, jest Twoja zgoda.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od Ciebie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom i przedsiębiorstwom, dzięki którym prowadzimy naszą działalność gospodarczą. Chodzi o osoby zajmujące się sprawami księgowymi, prawnymi, kadrowymi oraz sprawami promocji naszej firmy. Odbiorcami danych mogą być także firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne dla organizacji naszej pracy. Ograniczamy przekazywanie im Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum. Zawsze wymagamy od naszych współpracowników zachowywania wysokich standardów ochrony danych osobowych, które im przekazujemy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko przez okres wymagany prawem. Obecnie jest to okres Twojego zatrudnienia oraz 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Jeżeli dojdzie wszczęcia postępowań sądowych lub administracyjnych w sprawie związanych z tą umową, czas przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas trwania tych postępowań.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Nie musisz tego robić. Uniemożliwi Ci to jednak zawarcie umowy o pracę.

Cofnięcie zgody

Niestety nie możesz cofnąć zgody na przetwarzanie większości Twoich danych osobowych. Po zawarciu umowy o pracę musimy je przechowywać przez wymagany prawem czas. Możesz jednak cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom w państwach trzecich.

 

2.5. Osoby zatrudnione na innych podstawach prawnych niż umowa o pracę

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy, na podstawie której wykonujesz dla nas pracę.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy, na podstawie której wykonujesz dla nas pracę:

1. imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

2. adres zamieszkania, zameldowania i do korespondencji,

3. data urodzenia i obywatelstwo,

4. PESEL (jeżeli nie masz numeru PESEL, to będzie to numer i oznaczenie dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość) lub NIP,

5. dane kontaktowe, które nam podasz (email, telefon),

6. wykształcenie,

7. kwalifikacje zawodowe,

8. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

9. inne dane osobowe, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

10. dane osobowe Twoich dzieci i innych członków najbliższej rodziny, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez Ciebie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

11. numer rachunku płatniczego,

12. informacje niezbędne dla celów ubezpieczeń i rozliczeń podatkowych.

Możemy, za Twoją odrębną zgodą przetwarzać także inne dane:

13. wizerunek.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania wiążącej nas umowy. Podanie danych dla celów ubezpieczeń i rozliczeń podatkowych jest niezbędne dla prawidłowego rozliczenia tych należności publiczno-prawnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych dobrowolnie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od Ciebie. Jeżeli współpracujesz z nami za pośrednictwem osób trzecich, Twoje dane osobowe pozyskujemy od tych osób. W takich przypadkach upewniamy się jednak, że działają za Twoją zgodą i na Twoje zlecenie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom i przedsiębiorstwom, dzięki którym prowadzimy naszą działalność gospodarczą. Chodzi o osoby zajmujące się sprawami księgowymi, prawnymi, kadrowymi oraz sprawami promocji naszej firmy. Odbiorcami danych mogą być także firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne dla organizacji naszej pracy. Ograniczamy przekazywanie im Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum. Zawsze wymagamy od naszych współpracowników zachowywania wysokich standardów ochrony danych osobowych, które im przekazujemy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas trwania umowy, na podstawie której wykonujesz dla nas pracę oraz przez 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ta została rozwiązana lub wygasła. Jeżeli przechowywanie Twoich danych jest niezbędne ze względów podatkowych, okres ich przechowywania może trwać do 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z ich przetwarzaniem. Jeżeli dojdzie wszczęcia postępowań sądowych lub administracyjnych w sprawach związanych z umową, na podstawie której wykonujesz dla nas pracę, czas przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas trwania tych postępowań.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie musisz tego robić. Uniemożliwi to jednak zawarcie z nami umowy.

Cofnięcie zgody

Niestety nie możesz cofnąć zgody na przetwarzanie większości Twoich danych osobowych. Po rozpoczęciu współpracy w ramach umowy, na podstawie której wykonujesz dla nas pracę, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres wskazany wyżej. Możesz jednak cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie danych, które podałeś nam na podstawie odrębnej zgody.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom w państwach trzecich.

 

2.6. Kandydaci do pracy

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, celem będzie przeprowadzenie również przyszłych procesów rekrutacji.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które umieściłeś w swoich dokumentach aplikacyjnych (CV, LM). Zawsze będzie to: imię i nazwisko, dane kontaktowe, Twoje kwalifikacje zawodowe, przebieg Twojego dotychczasowego zatrudnienia i Twoje wykształcenie. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych podałeś także inne dane osobowe, przez czas rekrutacji będziemy przetwarzać także te dane.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Aktem wyrażenia zgody było przesłanie do nas Twoich dokumentów aplikacyjnych (CV, LM). Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od Ciebie. Jeżeli współpracujesz z nami za pośrednictwem osób trzecich, Twoje dane osobowe pozyskujemy od tych osób. W takich przypadkach upewniamy się jednak, że robią to za Twoją zgodą i na Twoje zlecenie.

Odbiorcy danych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko na czas przeprowadzenia rekrutacji oraz dwóch miesięcy po jej zamknięciu. Po tym czasie usuwamy je. Jeżeli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, będziemy przechowywać Twoje dane nie dłużej niż dwa lata od ich otrzymania.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Nie musisz tego robić. Uniemożliwi Ci to jednak udział w rekrutacji.

Cofnięcie zgody

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w sposób opisany wyżej, a niezwłocznie usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe. Uniemożliwi Ci to jednak udział w rekrutacji.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom w państwach trzecich.

 

2.7. Kontrahenci, ich przedstawiciele i osoby do kontaktu

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia negocjacji handlowych oraz w celu wykonania umowy, w ramach której podejmujemy współpracę z Tobą lub firmą w imieniu której działasz.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie lub zatrudniającą Cię firmę. Zazwyczaj są to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, czasami także PESEL lub inne dane osobowe niezbędne do wykonania umowy.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Oznacza to, że przetwarzamy je dla wykonania umowy zawartej z Tobą umowy lub z zatrudniającą Cię firmą.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od Ciebie lub zatrudniającej Cię firmy.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom i przedsiębiorstwom, dzięki którym prowadzimy naszą działalność gospodarczą. Chodzi o osoby zajmujące się sprawami księgowymi, prawnymi, kadrowymi oraz sprawami promocji naszej firmy. Odbiorcami danych mogą być także firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne dla organizacji naszej pracy. Ograniczamy przekazywanie im Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum. Zawsze wymagamy od naszych współpracowników zachowywania wysokich standardów ochrony danych osobowych, które im przekazujemy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy na czas obowiązywania umowy, w ramach której przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz przez czas aż do przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy lub prowadzenia rozmów handlowych.

Cofnięcie zgody

Niestety nie możesz cofnąć zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do należytego wykonania umowy lub do dochodzenia roszczeń z tytułu tej umowy przeciwko Tobie lub Twojemu pracodawcy.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom w państwach trzecich.